جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدنیا جون


رضا صادقی

مگه ناگن دنیا جان ماکه جانیش راندیدیم
مگه ناگن مهربان مهربانیش ما ندیدیم
مگه ناگن دل به عشق پبی چه محکوم شکنی
مگه ناگن سرنوشت بی چه مظلوم شکنن
قاعده ی دنیا عوض با یک به یک نام و دوتا
اوکه چشم به را نشسته بهش بگن آی دگرنتا نتا
این روزا جواب خوبی خنجر کینن و بس
عاشقی این روزا زیاده ولی از روی هوس
اگردنیا جان ببینی جون من لمزبونش
هرکسی گپ زد خودش قبولی میدبونش
مگه ناگن دلخوشی اتات وقتی راضی باشی
ولله ما راضی بودیم وهیچ موعدی جزناخوشی
مگه ناگن دوتادوست ازدوتا کاکا بهترن
دوست که سهل دوتا کاکا سر پول سر ابرن
هرچی توبچگی به ایما شه همه قصه بوده
رنج دنیا بند خوبی از دل خلقی برون
کسی حالیمی که حتی خبر از دل خومون نه
جوون وپیر آرزوشه زودی ازدنیابره