جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدنیای بابا


ستار

تموم دنیای بابا
چراغ روشن فردا
وقتی که خودت نباشی
صدات تو گوشمه هر جا
اومدم برات میارم
آواز قاصدکارو
نشونت میدم تموم
پرواز بادبادکارو
اومدم برات میارم
آدمای قصه هارو
تموم شور نشاط
بازیهای بچه هارو
میبرمت باغ قصه
که مثل شهر فرنگه
هنوزم تو باغ قصه
خواب خرگوشا قشنگه
تموم دنیای بابا
چراغ روشن فردا
وقتی که خودت نباشی
صدات تو گوشمه هر جا
آواز چلچله هارو
تو باید برام بخونی
خیلی چیزای دیگه هست
که تو هم باید بدونی
هر کسی تو بچگی هاش
مثل تو دایم شلوغ
کوچولو یادت باشه که
نترسی لولو دروغه
وقتی که شب رسید از راه
با خودش ماهو میاره
تموم روزم که خوبه
با خودش خوشی رو داره
تموم دنیای بابا
چراغ روشن فردا
وقتی که خودت نباشی
صدات تو گوشمه هر جا
اومدم برات میارم
آواز قاصدکارو
نشونت میدم تموم
پرواز بادبادکارو
اومدم برات میارم
آدمای قصه هارو
تموم شور نشاط
بازیهای بچه هارو
میبرمت باغ قصه
که مثل شهر فرنگه
هنوزم تو باغ قصه
خواب خرگوشا قشنگه
تموم دنیای بابا
چراغ روشن فردا
وقتی که خودت نباشی
صدات تو گوشمه هر جا
آواز چلچله هارو
تو باید برام بخونی
خیلی چیزای دیگه هست
که تو هم باید بدونی
هر کسی تو بچگی هاش
مثل تو دایم شلوغ
کوچولو یادت باشه که
نترسی لولو دروغه
وقتی که شب رسید از راه
با خودش ماهو میاره
تموم روزم که خوبه
با خودش خوشی رو داره
تموم دنیای بابا
چراغ روشن فردا
تموم دنیای بابا
چراغ روشن فردا
تموم دنیای بابا
چراغ روشن فردا