جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل کدومه


گوگوش

تو که گفتی شکسته دل من
مگه جام بلور دل تو
به امیدی نشسته دل من
مگه سنگ صبوره دل تو
دل در این دور و زمونه
به خدا شده بهونه
هر چی شد در این میونه
می گی تقصیر دله
کار دل چه مشکله

یه روزی غرق به خونه
یا می گن دشت جنونه
دل چیه خودش بدونه
می گی تقصیر دله
کار دل چه مشکله

دل کدومه
مشکل کدومه
پیش من افسانه کم گو
از دل دیوانه کم گو
کی صدای دل شنیده
به خدا کسی ندیده
که تو آسمون دلی پر بزنه
شب و روز خونه یار سر بزنه
کی دیده پنجه غم سر برسه
بر در خونه دل در بزنه
دروغه لیلی و مجنون
قصه شاه پریون
دیگه از وامق و عزرا چی بگم
نکنین باور قصه غم