جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل و دل کشت منو


مهستی

این روزااین روزااین روزاهرجامی ری
حرفاهمشحرف دله
قصهنالهوآهواشکایبی حاصله
اینهمهقصهدلراگفتن
اینهمهگناهدلراشستن
کیبهآخرمی رسه
مگهنمی خوادتمومبشه
آخهبابابسهدیگه
یهحرفنو حرفدیگه
دلودلودلودلکشتمنو
ایندلو دلودلودلودلکشتمنو
تویایندورهزمون
تویاینشهرجنون
شدهدلوردزبوناینواون
دلزارناتووننمی افتهاززبون
شدهبازیچهدست اینواون
وایکهدیوونهشدم
بهلبمرسیدهجون
چیبگمباچهزبون
آخهبابابسهدیگه
یهحرفنو حرفدیگه
دلودلودلودلکشتمنو
ایندلودلودلودلکشتمنو
اینروزاهر جا می ری
حرفاهمشحرفدله
قصهنالهوآهواشکایبی حاصله
اینهمهقصهدلراگفتن
اینهمهگناهدلراشستن
کیبهآخرمی رسه
مگهنمی خوادتمومبشه
آخهبابابسهدیگه
یهحرفن و حرفدیگه
دلودلودلودلکشتمنو
ایندلودلودلودلکشتمنو
ایندلودلودلودلکشتمنو
ایندلودلودلودلکشتمنو
ایندلودلودلودلکشتمنو