جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل و دلبر


خواننده: شاهرخ

اگر دل دلبر ،دلبر کدام است
وگر دلبر دلو ،دل را چه نام است
دل و دلبر به هم آمیته بینوم
ندونوم دل که و دلبر کدامست
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
دل هیچ کس نمی سوزد برایم
به صحرا بنگروم ،صحرا ته بینوم
به دریا بنگروم ، دریا ته بینوم
به هر جا بنگروم ،کوهو درو دشت
نشان از قامت ،رعنا ته بینوم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
دل هیچ کس نمی سوزد برایم
تو که نوشوم نیی ،نیشوم چرائی
تو که یاروم نیی ،پیشوم چرائی
تو که مرحم نیی ،زخم دلوم را
نمک پاش دل ،ریشوم چرائی
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
دل هیچ کس نمی سوزد برایم
اگر دل دلبر ،دلبر کدام است
وگر دلبر دلو ،دل را چه نام است
دل و دلبر به هم آمیته بینوم
ندونوم دل که و دلبر کدامست
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدایم وای خدایم
دل هیچ کس نمی سوزد برایم
الا ای وای خدایم وای خدایم
الا ای وای خدایم وای خدایم
دل هیچ کس نمی سوزد برایم