جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل دیوونه


الهه

پس از این زاری مکن
هوس یاری مکن
تو ای ناکام دل دیوانه
به مزار سینه ام
با غم دیرینه ام
بخواب آرام دل دیوانه
بخواب آرام دل دیوانه
با تو رفتم، بی تو باز آمدم
از سر کوی او، دل دیوانه
پنهان کردم، در خاکستر غم
آن همه آرزو، دل دیوانه
چه بگویم ای دل با من چه ها کردی
تو مرا با عشق او آشنا کردی
پس از این زاری مکن
هوس یاری مکن
تو ای ناکام، دل دیوانه
به مزار سینه ام
با غم دیرینه ام
بخواب آرام، دل دیوانه
با تو رفتم، بی تو باز آمدم
از سر کوی او، دل دیوانه
پنهان کردم، در خاکستر غم
آن همه آرزو، دل دیوانه
چه بگویم ای دل با من چه ها کردی
تو مرا با عشق او آشنا کردی
پس از این زاری مکن
هوس یاری مکن
تو ای ناکام، دل دیوانه
به مزار سینه ام
با غم دیرینه ام
بخواب آرام، دل دیوانه
بخواب آرام، دل دیوانه