جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل دیونه


شهره

خدا کنه زنده باشه دوباره
از روزگار نگیره باز کناره
خدا بیاد بیرون از خونش
تا بشینه کفتر عشق رو شونش
این دل دیوونه کجاست
چه ساکت و چه بی صداست
بسته شده زبونش
رو به زوال جونش
تو غصه هاش اسیره
خدا کنه نمیره
این دل دیوونه کجاست
چه ساکت و چه بی صداست
نه حال گریه داره
نه میل خنده داره
نه بی قرار یاره نه فکر روزگاره
این دل دیوونه کجاست
چه ساکت و چه بی صداست
اونوقتها سر زبون داشت
سر زنده بود و جون داشت
همه براش می مردن
براش قسم می خوردن
عشقهای آتشین داشت
هزار تا همنشین داشت