جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل تنگم بناله


گوگوش

بگردم دور شهر ایم به کویت
زنم چنگی به چنگ تار مویت
زه تار موی تو چنگی بسازم
ببارم اشک و اهنگی بسازم
بنالم همچو نی ای تاش نباشه
یه اهنگی بسازم تاش نباشه
بخونم من به اهنگ دل خویش
دل پیرو وجوان را من کنم ریش
چنان گریم که سنگ از غم بناله
به اهنگ دل تنگم بناله