جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلم تنگه


گوگوش

بگردم دور شهرایم بگوید
زنم چنگی به چنگ تار مویت
ز تار موی تو چنگی بسازم
ببارم اشک و آهنگی بسازم
بنالم همچو نیری کاش نباشه
یه آهنگی بسازم تاش نباشه
بخونم من به آهنگ دل خویش
دل پیر و جوون را من کنم ریش
چنان گریم که سنگ از غم بناله
به آهنگ دل تنگم بناله
بنالم همچو نیری کاش نباشه
یه آهنگی بسازم تاش نباشه
بخونم من به آهنگ دل خویش
دل پیر و جوون را من کنم ریش
چنان گریم که سنگ از غم بناله
به آهنگ دل تنگم بناله