جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدست خوش


ایرج

محبت شعله زد تو چشمه مستت
دل دیوانه را دادم به دستت
نمی دونستم نگهدارش ننمیشی
چه زود در هم شکستی ناز شصتت
دست خوش بابا دست خوش بابا دست خوش
چشماتو برم که افته جونمه هردوش
چشماتو برم که افته جونمه هردوش
به شهر خود زمینگیروم تو کردی
به قلب از همه سیرم توکردی
جوون بودم چه خامت شدم من
خدا پیرد کنه پیرم تو کردی
دست خوش بابا دست خوش بابا دست خوش
چشماتو برم که افته جونمه هردوش
چشماتو برم که افته جونمه هردوش
ولی عشق به جون من برازد
که یکجا اتشم از سرببارد
من بازی میکرد با شرنوشتام
همه تک خانه هم را بدازد
دست خوش بابا دست خوش بابا دست خوش
چشماتو برم که افته جونمه هردوش
چشماتو برم که افته جونمه هردوش