جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدست به زلفش مزن


الهه

دست به زلفاش نزن رشته جونه
لپ قرمز اون انار صد دونه
وقتی ناز می کنه ابروتو میده
با ناز و عشوه هاش دلم رو لو میده
چشم اون مثال آهو
زلف اون پر پرستو
دل برد به من چل گیسو
می زند به چهره یک سو
شوخ و دلربا چشم اون بلا ابروهاش به هم پیوسته
مست و خوش ادا باکرشمه ها پیش چشم من نشسته
چشم اون مثال آهو
زلف اون پر پرستو
دل برد به من چل گیسو
می زند به چهره یک سو