جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدست به زلفش مزن


خواننده: الهه

دست به زلفاش نزن رشته جونه
لپ قرمز اون انار صد دونه
وقتی ناز می کنه ابروتو میده
با ناز و عشوه هاش دلم رو لو میده
چشم اون مثال آهو
زلف اون پر پرستو
دل برد به من چل گیسو
می زند به چهره یک سو
شوخ و دلربا چشم اون بلا ابروهاش به هم پیوسته
مست و خوش ادا باکرشمه ها پیش چشم من نشسته
چشم اون مثال آهو
زلف اون پر پرستو
دل برد به من چل گیسو
می زند به چهره یک سو