جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدست به دست همراه با نر ملا


خواننده: عارف

کاشکی یاروم گل بشه بشینه تو دامنوم
یار به من نزدیک بشه نزدیکتر از پیرهنم
یار به من نزدیک بشه نزدیکتر از پیرهنم
بپا نخوره دست تو به دستم
که من مثال گل آتیش هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
آفتاب ندیده تنم سپیدی های گردنم
اون از دست رفتنم این خوندن و رقصیدنم
اون از دست رفتنم این خوندن و رقصیدنم
بپا نخوره دست تو به دستم
که من مثال گل آتیش هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
کاشکی بشم چون آینه بشینم روبرویت
کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی به مویت
کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی به مویت
بپا نخوره دست تو به دستم
که من مثال گل آتیش هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
نگاه به ساق پام نکن ترسم دلت آب کنم
سر شب بیام تو خوابت چشمونتو بی خواب کنم
سر شب بیام تو خوابت چشمونتو بی خواب کنم
بپا نخوره دست تو به دستم
که من مثال گل آتیش هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم
اگه صبح به خیال تو مستم
سر شب مال نامزدوم هستم