جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدریای نور


پویا

چشمای من چشمه شور چشمای تو دریای نور
تو لونه خیال من لونه گزیده جغد کور
بیتو همیشه در عذاب همیشه در کشمکشم
برای از تو یک نشون به هر دیار سر میکشم
بیتو ای پاره تنم از زندگی دل میکنم
بیتو تر از همیشه من زانو به اغوش میزنم
اغوش تو خونه من جایی برای گمشدن
بیتو ندارم هیچ نشون از واژه ی عاشق شدن
بی همگان بسر شود بیتو بسر نمیشود
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود
بی همگان بسر شود بیتو بسر نمیشود
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود
بیتو بسر نمیشود
خیال راهی شدنم به فکر جستجوی تو
فانوس راهگشای من نشسته در نگاه تو
بی همگان بسر شود بیتو بسر نمیشود
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود
بی همگان بسر شود بیتو بسر نمیشود
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود
بی همگان بسر شود بیتو بسر نمیشود
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود
بی همگان بسر شود بیتو بسر نمیشود
بیتو بسر نمیشود