جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدروغ


خواننده: قیصر

همه بهم می گفتن تو با یکی دیگه ای
بهم می گفتن که تو اون که دلم میگه ای
به من نگو هر چی میگن دوروغه دروغه دروغه
اخه لبهات به لبام اینو نمیگه نمیگه نمیگه
با چشای خودم دیدیم که داشتی بغلش میکردی دیشب
باورم نمیشه اما که بهم دروغ می گفتی دیشب هرشب
نگو
نگو
نگو
دستای تو بی گناهه
چشمام چشماش چشمات هرکه چی میگن اشتباهه
همه بهم می گفتن که تو دل ساده نیست
اسم تو اون اسمی که تو فالم افتاده نیست
وقتی اینا رو می شنوم دل میگیره میگیره
میگیره کاشی عشقت زودتر بمیرهبمیره بمیره بمیره
نگو
نگو
نگو
دستای تو بی گناهه چشمام چشماش چشمات
هر چی میگن دروغه