جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرود


خواننده: امیر آرام

درود بر دلیران به آزاده ایران
درود بر جوانان ایران زمین
درود بر رشیدان به خاک شهیدان
درود قهرمانان ایران زمین
درود جمله یاران درود جان جانان
درود ملت پاک ایران ما
درود بر تو بادا به امید فردا
درود حرمت خاک ایران ما
هزاران هزاران ز دشت و بیابان
زنند جمله مردان همه سوی ایران
بپا خیز و بنگر عزیزان و یاران
ز اهریمن جان تو آزاد کن ایران
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
هزاران هزاران ز دشت و بیابان
زنند جمله مردان همه سوی ایران
بپا خیز و بنگر عزیزان و یاران
ز اهریمن جان تو آزاد کن ایران
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد