جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدختران


ویگن

کازاچوک
کازاچوک
کازاچوک
یک،دو،سه
دسته دسته دخترانه زیبا
می رقصند سر مست و بی پروا
با رقصه آن دخترانه شیدا
می رقصد دلها و سینه ها
با رقصه آن دخترانه شیدا
می رقصد دلها و سینه ها
گرد هم چون گلهای صحرایی
هی
با رنگه سرخ و زرد و آبی
هی
می رقصند دخترها و پسرها
مستانه با شور و بی تابی
هی

کازاچوک
کازاچوک
کازاچوک
یک،دو،سه

کازاچوک
کازاچوک
کازاچوک
یک،دو،سه
امشب در جمع ما شده برپا
محشری با رقصه کازاچوک
می رقصد چون گل های بهاری
آن پری با رقصه کازاچوک
می رقصد چون گل های بهاری
آن پری با رقصه کازاچوک