جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخورشید مجلس


ترانه سرا: صائب تبریزی
علیرضا افتخاری

اگرسروی به بالای تو باشد، نه چون قد دل آرای تو باشد
واگر خورشید در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد
توعالم را به یکبارازدل تن، برون کردی تا جای تو باشد
برای خود نشاید در تو پیوست،همی سازیم تا رای تو باشد
یک امروزاست مارا نقد ایام،مرا کی سربه فردای تو باشد
خوش است اندر سر شوریده سودا، به شرط آنکه سودای تو باشد
ای یار، ای دوست
سرسعدی چوخواهد رفتن ازدست همان بهتردرپای تو باشد