جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخواهم که رسوا بشی


حمیرا

عاقبت این زندگی دو روزه
آرزو کردی که دلم بسوزه
من رو به دنبال خودت کشوندی
جای صفا غم تو دلم نشوندی
خواهم خدا خارت کنه پیوسته آزارت کنه
خواهم که رسوا بشی تک و تنها بشی
عاقبت این زندگی دو روزه
آرزو کردی که دلم بسوزه
من رو به دنبال خودت کشوندی
جای صفا غم تو دلم نشوندی
خواهم خدا خارت کنه پیوسته آزارت کنه
چون من گرفتارت کنه
خواهم که رسوا بشی تک و تنها بشی
****
هر چه بلا بود به جان خریدم
ار تو وفایی به خدا ندیدم
رفتم و دیگر زتو دل بریدم
خواهم که رسوا بشی تک و تنها بشی
****
عاقبت این زندگی دو روزه
آرزو کردی که دلم بسوزه
من رو به دنبال خودت کشوندی
جای صفا غم تو دلم نشوندی
خواهم خدا خارت کنه پیوسته آزارت کنه
چون من گرفتارت کنه
خواهم که رسوا بشی تک و تنها بشی