جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخواب دیدم


ناهید

خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم

شب که شد خواب دیدم
چشم و دلم خواب نرفت
مژه بر هم نزدم
دل از تب و تاب نرفت
مثل هر شب دل من
دیدن مهتاب نرفت
یاد تو از نظرم
تا دم آفتاب نرفت

خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم

منی که با دل عاشق
خوش خیالی کردم
سینمو از آه جان سوزی
تو خالی کردم
اگه فریاد دل عاشقمو نشنیدی
با زبون بی زبونی به تو حالی کردم

صبح که شد زندگیمو دچار تغییر کردم
خوابی که دیده بودم اینجوری تعبیر کردم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم

منی که با دل عاشق
خوش خیالی کردم
سینمو از آه جان سوزی
تو خالی کردم
اگه فریاد دل عاشقمو نشنیدی
با زبون بی زبونی به تو حالی کردم

صبح که شد زندگیمو دچار تغییر کردم
خوابی که دیده بودم اینجوری تعبیر کردم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم