جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخم می


محمد اصفهانی

بشکست اگر دل من
به فدای چشم مستت
سر خم می سلامت
شکند اگر سبویی
شکند اگر سبویی