جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخدا حافظ


مهستی

خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم حالا که آمد دیگری من میروم من میروم
خداحافظ خداحافظ
حالا که دست دیگری برهم زده دنیای ما حالا که برهم میخورد آرامش فردای ما
خداحافظ خداحافظ
ای تکیه گاه ناتوان از ناامیدی خسته ام از بیم فرداهای دور بار سفر را بسته ام
گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی در کوره راه زندگی فانوس راه من شوی
ای تکیه گاه ناتوان از ناامیدی خسته ام از بیم فرداهای دور بار سفر را بسته ام
گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی در کوره راه زندگی فانوس راه من شوی
حالا که پشت پا زدن برای تو آسان شده حالا که لحظه های تو از آن این و آن شده
خداحافظ خداحافظ
دلخون شد از امید و نشد یار یار من ای وای بر من و دل امیدوار من
خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم حالا که آمد دیگری من میروم من میروم
خداحافظ خداحافظ
حالا که دست دیگری برهم زده دنیای ما حالا که برهم میخورد آرامش فردای ما
خداحافظ خداحافظ
خداحافظ خداحافظ