جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخاک


ستار

ونجا که خاکش خاک خودم بود
دیدی که راه رسید به بنبست
اونجا که هستم آروم ندارم
بازم باید بار سفر بست
عجب چیزایی دادم از دست
همیشه داغشون به دل هست
خدا جون آی خدا جون
منو انقدر ندواون
اینجا و اونجا نکشون
باز اگه راهم بشه بنبست
هستیمو یکجا میدم از دست

خدا جون بسه دیگه
ما شدیم خسته دیگه
نذار بپوسیم
تو شهر غربت
آی خدا جون کاش خونمون
باز بشه راهش واسمون
به درد غربت
نکردیم عادت
عجب چیزایی دادم از دست
همیشه داغشون به دل هست
خدا جون آی خدا جون
منو انقدر ندواون
اینجا و اونجا نکشون
باز اگه راهم بشه بنبست
هستیمو یکجا میدم از دست
باز اگه راهم بشه بنبست
هستیمو یکجا میدم از دست

اونجا که خاکش خاک خودم بود
دیدی که راه رسید به بنبست
اونجا که هستم آروم ندارم
بازم باید بار سفر بست
عجب چیزایی دادم از دست
همیشه داغشون به دل هست
خدا جون آی خدا جون
منو انقدر ندواون
اینجا و اونجا نکشون
باز اگه راهم بشه بنبست
هستیمو یکجا میدم از دست

خدا جون بسه دیگه
ما شدیم خسته دیگه
نذار بپوسیم
تو شهر غربت
آی خدا جون کاش خونمون
باز بشه راهش واسمون
به درد غربت
نکردیم عادت
عجب چیزایی دادم از دست
همیشه داغشون به دل هست
خدا جون آی خدا جون
منو انقدر ندواون
اینجا و اونجا نکشون
باز اگه راهم بشه بنبست
هستیمو یکجا میدم از دست
باز اگه راهم بشه بنبست
هستیمو یکجا میدم از دست
باز اگه راهم بشه بنبست
هستیمو یکجا میدم از دست