جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخاک آستان علی


شادمهر عقیلی

علی علی علی علی جان
علی علی علی علی جان
علی علی علی علی جان
من آمده ام به کوی علی
که سر فکنم به پای علی
گداخته از جفای همه
گریخته در وفای علی
گریخته در وفای علی
من آمده ام به کوی علی
که سر فکنم به پای علی
گداخته از جفای همه
گریخته در وفای علی
علیست مبتدای همه
علیست منتهای همه
علیست مبتدای همه
خداست مبتدای علی
خداست مبتدای علی
گریخته دل گداخته جان به روز و شب
روان روان روان به در وفای علی
روان به ره صفای علی
صفای علی صفای نبی
رضای علی رضای نبی
علیست مرتضی نبی
نبیست مصطفی علی
من آمده ام به کوی علی
که سر فکنم به پای علی
گداخته از جفای همه
گریخته در وفای علی
گریخته در وفای علی
من آمده ام به کوی علی
که سر فکنم به پای علی
گداخته از جفای همه
گریخته در وفای علی
بریده نفس گسسته سخن
شکسته به جا شکسته به تن
به گوش من است کشته من
که در فکنم به پای علی
که در فکنم به پای علی
گریخته دل گداخته جان به روز و شب
روان روان روان به در وفای علی
روان به ره صفای علی
خداست های و هوی علی
علیست هوی و های همه
علیست هوی و های همه
خداست های و هوی علی
ز هستی خویش رسته شدم
ز هوش و خرد گسسته شدم
گسسته ز کار بسته شدم
زدم چو می از سبوی علی
علی علی علی علی
علی علی علی علی
علی علی علی علی