جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخانومی


منوچهر سخائی

فانوسو روشن گذاشتم توی ایوون
دسته دسته گل گذشتم توی گلدون
بین ما فانوس روشن یه قراره
بیا که عاشقت اومده پشیمون
فرش راهت میکنم هستیمو اسون
خانومی بیا که تا فدات کنم جون
موهای بافتتو وا کن خانومی
روی شونه هات رها کن خانومی
باز با اون چشمون مست خوشگلت
روزگارم رو سیا کن خانومی
زلفاتو وا کن خانومی
روزمو سیا کن خانومی
زلفاتو وا کن خانومی
روزمو سیا کن خانومی

گل افتاب روی گونه هات نشسته
گل مهتاب روی شونه هات نشسته
نکنه یادت بره بلای جونم
یه نفر عاشقته بپات نشسته
نکنه یادت بره بلای جونم
یه نفر عاشقته بپات نشسته

موهای بافتتو وا کن خانومی
روی شونه هات رها کن خانومی
باز با اون چشمون مست خوشگلت
روزگارم رو سیا کن خانومی
زلفاتو وا کن خانومی
روزمو سیا کن خانومی
زلفاتو وا کن خانومی
روزمو سیا کن خانومی
فانوسو روشن گذاشتم توی ایوون
دسته دسته گل گذشتم توی گلدون
بین ما فانوس روشن یه قراره
بیا که عاشقت اومده پشیمون
فرش راهت میکنم هستیمو اسون
خانومی بیا که تا فدات کنم جون
موهای بافتتو وا کن خانومی
روی شونه هات رها کن خانومی
باز با اون چشمون مست خوشگلت
روزگارم رو سیا کن خانومی
زلفاتو وا کن خانومی
روزمو سیا کن خانومی
زلفاتو وا کن خانومی
روزمو سیا کن خانومی

گل افتاب روی گونه هات نشسته
گل مهتاب روی شونه هات نشسته
نکنه یادت بره بلای جونم
یه نفر عاشقته بپات نشسته
نکنه یادت بره بلای جونم
یه نفر عاشقته بپات نشسته

موهای بافتتو وا کن خانومی
روی شونه هات رها کن خانومی
باز با اون چشمون مست خوشگلت
روزگارم رو سیا کن خانومی
زلفاتو وا کن خانومی
روزمو سیا کن خانومی
زلفاتو وا کن خانومی
روزمو سیا کن خانومی