جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخاموش نمیرید


مرضیه

بمیرید بمیرید بمیرید
در این عشق بمیرید
در این عشق چو میرید
همه روح پذیرید

برآیید برآیید برآیید
از این خاک برآیید
از این خاک برآیید
و سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید از این نفس بمیرید
که این نفس چو بند است شما همچو اسیرید
از این خاک برآیید
برآیید و برآیید از این خاک برآیید
سماوات بگیرید سماوات بگیرید

برآیید برآیید برآیید
از این ابر برآیید
چو زین ابر برآیید
همه بَدر منیرید

خموشی خموشی خموشی دم مرگ است
همه زندگی آن است که خاموش نمیرید
همه زندگی آن است که خاموش نمیرید