جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحقیقت - چه خوبه آدم همیشه


خواننده: هنرمند شماره 340

چه خوبه آدم همیشه یارش کنارش باشه
به هرجا چشم مینداره دل دارش اونحا باشه

چه خوبه از لب اون یه بوسه بر بچینه
امید رفته اش رو دوباره اون ببینه

آره آره والا خوبه دیگه کجا غم می مونه
لطف و صفا مهمونه ، قهر دل صاب خونه
والا حقیقت داره ، بلا حقیقت داره

اگه دیگه اون بمونه ، قدر من و بدونه
اگه دیگه اون بمونه ، قدر من و بدونه

صدای خنده هامون به آسمون می رسه

غم خجالت می کشه ، از اینجا پر می کشه
غم خجالت می کشه ، از اینجا پر می کشه

چه خوبه آدم همیشه یارش کنارش باشه
به هرجا چشم مینداره دل دارش اونحا باشه

چه خوبه از لب اون یه بوسه بر بچینه
امید رفته اش رو دوباره اون ببینه

آره آره والا خوبه دیگه کجا غم می مونه
لطف و صفا مهمونه ، قهر دل صاب خونه
والا حقیقت داره ، بلا حقیقت داره

اگه دیگه اون بمونه ، قدر من و بدونه
اگه دیگه اون بمونه ، قدر من و بدونه

صدای خنده هامون به آسمون می رسه

غم خجالت می کشه ، از اینجا پر می کشه
غم خجالت می کشه ، از اینجا پر می کشه

چه خوبه آدم همیشه از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان