جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحرفمو باور کن


الهه

ای خدا به کی بگم به کی بگم
که داره تنهایی آبم میکنه
حیفه من زندونی غم بمونم
غم داره خونه خرابم میکنه
چرا هیچکس نمیخواد حرفامو باور بکنه
بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه
کی میاد و کی میاد اون که چشاش
واسه من شبو چراغون بکنه
دست گرمشو تو دستم بذاره
خلوت دستامو ویرون بکنه
چرا هیچکس نمیخواد حرفامو باور بکنه
بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه
دارم از تنهایی دیوونه میشم
چرا هیچکس به سراغم نمیاد
نمیخوام دیوونه تنها باشم
دیوونه همدم دیوونه میخواد
چرا هیچکس نمیخواد حرفامو باور بکنه
بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه
دارم از تنهایی دیوونه میشم
چرا هیچکس به سراغم نمیاد
نمیخوام دیوونه تنها باشم
دیوونه همدم دیوونه میخواد
چرا هیچکس نمیخواد حرفامو باور بکنه
بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه
چرا هیچکس نمیخواد حرفامو باور بکنه
بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه