جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحراس


ستار

گریه هام کوه صبورو می شکنه
گریه مرد غرورو می شکنه
گریه هام کوه صبورو می شکنه
گریه مرد غرورو می شکنه
می دونم از من و دل دل می کنی وای می دونم
دیگه شبها غزلای کوچه باغی می خونم
وای می دونم غم می مونه من می مونم
گریه هام کوه صبورو می شکنه
گریه مرد غرورو می شکنه
رنگ تنهایی دل بی تو هم رنگ هراس
هیزم دوزخ من بی تو نیلوفر و یاس
دیگه با من به بهار نه شکفتن نه غرور
می میره قوی سفید روی دریاچه نور
روی دریاچه نور
گریه هام کوه صبورو می شکنه
گریه مرد غرورو می شکنه
گریه هام کوه صبورو می شکنه
گریه مرد غرورو می شکنه
گریه هام کوه صبورو می شکنه
گریه مرد غرورو می شکنه
می دونم از من و دل دل می کنی وای می دونم
دیگه شبها غزلای کوچه باغی می خونم
وای می دونم غم می مونه من می مونم
گریه هام کوه صبورو می شکنه
گریه مرد غرورو می شکنه
می دونم مثل شهاب تو یه شب پر می زنی
با گریزت به دلم زخم خنجر می زنی
دیگه در غربت شب صدای گریه میاد
یه طرف گریه من یه طرف ناله باد
یه طرف ناله باد
گریه هام کوه صبورو می شکنه
گریه مرد غرورو می شکنه
گریه هام کوه صبورو می شکنه
گریه مرد غرورو می شکنه