جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحجاب بازیگران


داریوش

حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
عیان نشد که چرا آمدم؟ کجا بودم؟
دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم
مرا که منظر حور است مسکن و مأوا
چرا به کوی خراباتیان بود وطنم
حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم
اگر ز خون دلم بوی مشک میاید
عجب مدار که همدرد نافۀ ختنم
طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع
که سوزهاست نهانی درون پیرهنم
بیا و هستی \"حافظ \" ز پیش او بردار
که با وجود تو کس نشنود ز من که منم
حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکن