جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحبیب جانم


امیر آرام

ما عاشق دل خواسته ی لب بسته ی گم گشته ی به بازار دلا تو هم دلا بودی
ما رو ندیدی
هر دم هر دم
هر دم ز نظر پنهان چون ماه شوی تابان زدی چو مه رویان از ما سخنی نشنیدی
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
من تو را من تو را
من تورا اندازه تموم عالم دوست دارم
دردت به جونم برات می مونم
دردت به جونم برات می مونم
باران غمه دوزخ و نه هرس بهشت است
بردار بردار
بردار به رخ پرده که مشتاق لقایم
مرا به تو سری ست که کس محرم آن نیست
گر سر برود
گر سر برود سر تو با کس نگشایم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
ما عاشق دل خواسته ی لب بسته ی گم گشته ی به بازار دلا تو هم دلا بودی
ما رو ندیدی
هر دم هر دم
هر دم ز نظر پنهان چون ماه شوی تابان زدی چو مه رویان از ما سخنی نشنیدی
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
من تو را من تو را
من تورا اندازه تموم عالم دوست دارم
دردت به جونم برات می مونم
دردت به جونم برات می مونم
باران غمه دوزخ و نه هرس بهشت است
بردار بردار
بردار به رخ پرده که مشتاق لقایم
مرا به تو سری ست که کس محرم آن نیست
گر سر برود
گر سر برود سر تو با کس نگشایم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم
ای حبیب جانم ای طبیب جانم