جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحالیته


پوران

گل غصه کی فرستاده برام
کی به تو گفته به این خونه برو
دیگه دل از همه سرده هالیته
میدونم بر نمی گرده هالیته

مگه تنها شده باز
مگه رسوا شده باز
مگه پروانه میخواد
دل دیوانه میخواد
دیگه دل از همه سرده هالیته
میدونم بر نمی گرده هالیته

گل قاصد بده پیغام مرا
که نبر بهر خدا نام مرا
بگو بیزارم از اون مهر و وفا
که سراپا همه بود رنگ و ریا
دیگه دل از همه سرده هالیته
میدونم بر نمی گرده هالیته

گل غصه بده پیغام مرا
که مبر بهر خدا نام مرا
بگو بیزارم از اون مهر و وفا
که سراپا همه بود رنگ و ریا
دیگه دل از همه سرده هالیته
میدونم بر نمی گرده هالیته
دیگه دل از همه سرده هالیته
میدونم بر نمی گرده هالیته