جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحالالالالا-شب عشق هایده


خواننده: ابی

حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
نمیدم دل به این درد دنیا
تموم غصه ها مال فردا
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
نمیدم دل به این درد دنیا
تموم غصه ها مال فردا