جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحاجت


خواننده: عباس قادری

دیدن چشمون تو برام یه عادت شده بود
دل تو کعبه و کار من عبادت شده بود
شوق خواستنت همیشه موج میزد تو چشم من
خنده و لبخند تو برام یه حاجت شده بود
( غم تو خوردن جلایی دیگه داشت
با تو مرد نم صفایی دیگه داشت
قدیما با هم میمردن عاشقا
اخه زندگی صفایی دیگه داشت
اخه زندگی صفایی دیگه داشت )

تا به لب هامون طعم لبخندی رسید
روزگار دست تو رو از من برید
رفتی از دنیا من از غم تو
از یه دنیا کرده ام قطع امید
دیگه دل خسته و سرد از همه کس
آرزوی من فقط مرگه و بس
( غم تو خوردن جلایی دیگه داشت
با تو مرد نم صفایی دیگه داشت
قدیما با هم میمردن عاشقا
اخه زندگی صفایی دیگه داشت
اخه زندگی صفایی دیگه داشت )
دیدن چشمون تو برام یه عادت شده بود
دل تو کعبه و کار من عبادت شده بود
شوق خواستنت همیشه موج میزد تو چشم من
خنده و لبخند تو برام یه حاجت شده بود
( غم تو خوردن جلایی دیگه داشت
با تو مرد نم صفایی دیگه داشت
قدیما با هم میمردن عاشقا
اخه زندگی صفایی دیگه داشت
اخه زندگی صفایی دیگه داشت )