جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجوونه ها


ترانه سرا: ژاکلین
شهره

به فکر آزادین جوونا
جوونا
جوونا
جوونا شاکی شاکی
روی این زمین خاکی
به عشق آرزوها می جنگن
تا کی می تونن بجنگتن
به فکر آزادین جوونا
یه ذره جا بدین به اونا
به فکر آزادین جوونا
یه ذره جا بدین به اونا
جوونا
جوون
ا
جوونا
هااااااااا
آآآآآآآآآآآآ
جوونا ناجی پاکی
روی این زمین خاکی
دو رنگی ندارن و یه رنگن
با حرف زور می جنگن
به فکر آزادین جوونا
یه ذره جا بدین به اونا
به فکر آزادین جوونا
یه ذره جا بدین به اونا
به فکر آزادین جوونا
یه ذره جا بدین به اونا
به فکر آزادین جوونا
یه ذره جا بدین به اونا
تو خونه باشین هم صداشون
رفیق باشین با هاشون
عمرو دادین به پاشون
تکیه باشین براشون
خوبه حال و هواشون
جوونا
جووناااا
جوونا
جوونا
جووناااا
جووناااا
به فکر آزادین جوونا
یه ذره جا بدین به اونا
به فکر آزادین جوونا
یه ذره جا بدین به اونا
به فکر آزادین جوونا
به فکر آزادین جوونا
یه ذره جا بدین به اونا
جوونا
جووناااا
جوونا
جوونا
جووناااا
جوونا