جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجوم نارنجی


خواننده: مرتضی

جوم نارنجی رخسار نارنجی
جوم نارنجی رخسار نارنجی
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی
جوم نارنجی رخسار نارنجی
جوم نارنجی رخسار نارنجی
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی
الهی تا جهان
الهی تا جهان باشد تو باشی جوم نارنجی گلم رخسار نارنجی
زمین و آسمان
زمین و آسمان باشد تو باشی جوم نارنجی گلم رخسار
نارنجی
جوم نارنجی رخسار نارنجی
جوم نارنجی رخسار نارنجی
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی
دلی داریم و دلداری نداریم جوم نارنجی
غمی داریم و غمخواری نداریم جوم نارنجی
سری داریم و سالاری نداریم جوم نارنجی گلم رخسار
نارنجی
سری داریم و سالاری نداریم جوم نارنجی گلم رخسار
نارنجی
جوم نارنجی رخسار نارنجی
جوم نارنجی رخسار نارنجی
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی
فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی