جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشب جنگه


مرتضی

شب جنگه روز جنگه همش بالای تفنگه
اتلم بل كمر پوك نیست پر از پوكه فشنگه

آی بدردم وای بدروم هی هی هی

ای خدا بالای سری خدا دونه نذار بمیرم
دستم كم زبنوم كوتاه خدا دونه نذاشت بمیرم

ما چطور طاقت بیارم حالا با تفنگ بارون بچینم
ما چطور طاقت بیارم حالا با تفنگ بارون بچینم

آی بدردم وای بدردم هی هی هی

اسب تكتازم میگم رفیق روز جنگه
ما میگم از او بهتره خدا دونه دانه فشنگه

ما چطور طاقت بیارم حالا با تفنگ بارون بچینم
ما چطور طاقت بیارم حالا با تفنگ بارون بچینم