جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجدایی


منوچهر سخائی

پائیز سر اومد هزاران گل در اومد هزار
دلم دریای خون شد خبر از تو نیومد
جدا از تو جوونیم سر اومد
جوونی رفتو پیری از در اومد
میترسم بیتو من تنها بمیرم
بمیرم روی ماهت را نبینم
خدا یا خدا یا چقد سخته جدایی
میتر سم میتر سم بمیرم تو نیایی
1000 پائیز سر اومد
هزاران گل در اومد
بهار رفتو خزون شد
خبر از تو نیومد
1000 پائیز سر اومد هزاران گل در اومد
دلم دریای خون شد خبر از تو نیومد
جدا از تو جوونیم سر اومد
جوونی رفتو پیری از در اومد
میترسم بیتو من تنها بمیرم
بمیرم روی ماهت را نبینم
خدا یا خدا یا چقد سخته جدایی
میتر سم میتر سم بمیرم تو نیایی