جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجان شیرینم


ترانه سرا: هما میرافشار
ستار

مرا از خویشتن بیگانه کردی
جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم
غمم را نقل هر کاشانه کردی
جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم
عبادتگاه چشمت را بروی چشم من بستی
پناهم را می میخانه کردی
جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم
مرا از خویشتن بیگانه کردی
جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم
دل از بی همزبانی با می و مستی قرین آمد
مرا همصحبت پیمانه کردی جان شیرینم
عیان شد راز پنهان دلم در بزم می خواران
چو در هر قطره اشکم قانع کردی
جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم
مرا از خویشتن بیگانه کردی
جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم
غمم را نقل هر کاشانه کردی
جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم
لبم خواموش و دل خواموش و اشکم صد زبان دارد
تو هرگز گریه مستانه کردی؟ جان شیرینم جان شیرینم
مرا از خویشتن بیگانه کردی
جان شیرینم جان شیرینم جان شیرینم