جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجام جهانی


مهدی مقدم
فرزاد فرزین

[مهدی مقدم - آواز]
ای غیوراااان
[مهدی مقدم]
قهرمانان ، ای دلیران ، اسمتون زنده می مونه
[مجید رضازاده]
شما اعتبار این خاک ، افتخار تو دساتونه
[مهران احراری]
گل لبخند رو لباتون ، با دل و جون گل می کارین
[شهاب بخارایی]
تا دقیقه های آاااخر ، ترسی از رقیب نداریییین
[همخوانی]
واژه ی عشقو نوشتید
[مهدی مقدّم]
روی کاغذ شهامت
[شهاب بخارایی]
چه نجیبانه گذشتید
[همخوانی]
از پل غرور و همت

[همخوانی]
واژهء عشقو نوشتید
[مهران احراری]
روی کاغذ شهامت
[مجید رضازاده]
چه نجیبانه گذشتید
[همخوانی]
از پل غرور و همت
[همخوانی]
واژهء عشقو نوشتید
[مهران احراری]
روی کاغذ شهامت
[مجید رضازاده]
چه نجیبانه گذشتید
[همخوانی]
از پل غرور و همت
[مجید رضازاده]
غیرت و فخر و شرافت ، از همیشه باهاتونه
شما برتر و شجاعین ، دنیا باید که بدونه
[همخوانی]
دسته دسته گل میخک
[فرزاد فرزین]
چمنای زیر پاتون
[همخوانی]
ای غیوران زنده باشین
[فرزاد فرزین]
تن و جونمون فداتون
[فرزاد فرزین]
دسته دسته گل میخک
چمنای زیر پاتون
ای غیوران زنده باشین
تن و جونمون فداتون
[شهاب بخارایی - آواز]
ایراااااااااان
وطن من
[مهران احراری]
قهرمانان ، ای دلیران ، اسمتون زنده می مونه
[فرزاد فرزین]
شما اعتبار این خاک
[مهدی مقدّم]
افتخار تو دساتونه
[مجید رضازاده]
گل لبخند رو لباتون ، با دل و جون گل می کارین
[مهران احراری]
تا دقیقه های آخر ، ترسی از رقیب نداریییییییین
[همخوانی]
واژه ی عشقو نوشتید
[مهدی مقدّم]
روی کاغذ شهامت
[شهاب بخارایی]
چه نجیبانه گذشتید
[همخوانی]
از پل غرور و همت

[همخوانی]
واژهء عشقو نوشتید
[مهران احراری]
روی کاغذ شهامت
[مجید رضازاده]
چه نجیبانه گذشتید
[همخوانی]
از پل غرور و همت