جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجادوی عشق


مهرداد

عشق ببین چه میکنه
عشقو ببین چه میکنه
عشقو ببین چه میکنه
عشقو ببین چه میکنه
تلخی شعر غربتو
خنده کلوچه میکنه
کاسه چوب مرده رو
قلب کمون چه میکنه
غصه رو حلوای غزل
زهر و هلو چه میکنه
غنچه عطر و شکر و
راهی کوچه میکنه
عشقو ببین چه میکنه
عشقو ببین چه میکنه

نه توپ میاره نه تفنگ
نه شیپور نه نقاره

نه قپه داره نه کلاه
نه پرچم نه ستاره

عشق ببین چه میکنه
عشقو ببین چه میکنه
عشقو ببین چه میکنه
عشقو ببین چه میکنه
نه توپ میاره نه تفنگ
نه شیپور نه نقاره
نه قپه داره نه کلاه
نه پرچم نه ستاره
دنیارو خوش میگیره اون
فاتح بی نشونه
شاه زمین پاپتیه
نه اسم داره نه خونه
چراغ گل باغ دله
نسترن داغ دله
صد دفعه از ریشه بزن
دوباره غنچه میکنه
عشقو ببین چه میکنه
عشقو ببین چه میکنه
نه توپ میاره نه تفنگ
نه شیپور نه نقاره

نه قپه داره نه کلاه
نه پرچم نه ستاره

عشقو ببین چه میکنه
عشقو ببین چه میکنه