جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو بمانی


حمیرا

تو بمانی
توبمانی که تو جانی در برم
تو ندانی که ز عشق تو چه آمد بر سرم
اگر چه جهانی مرا شده دشمن
بمان تو برای شکسته دله من
که چشم دل من
شود ز تو رو شن
شدم به تو عاشق
خطا که نکردم
برای دل تو چه ها که نکردم
شدم به تو عاشق
خطا که نکردم
سخن دشمنان مشنو
از برم تو مرو
من بخاطر تو از جمله عزیزان
یکباره بریدم