جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتوعزیزی


خواننده: مرتضی

اینقدر موئمنو پاکی که به هنگام دعا
لرزه افتد به هوای نفست ارشه خدا
تو نیازی
تونیازی
تو حبیب چاره سازی واسه من
.تو عبادتی تو نوری
تو یه رازی واسه من
تو عزیزی
توعزیزی
توعزیزترین عزیزی واسه من
تویه زندگیم عزیزم همه چیزی
واسه من