جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتورا میپرستم


شاهرخ

وقتی گفتی دوسم نداری،دل با غم همسفر شد
تو هم که از دل خبر نداری ،طفلی دل دربه در شد
وقتی گفتی عشقی نمونده ،شبهایم تیره تر شد
وقتی گفتی عاشقم هستی ،دنیا رنگ سحر شد ،دنیا رنگ سحر شد
وقتی شنفتم بهت میگفتم ،عاشقت هستم ،تورو میپرستم
وقتی شنفتم بهت میگفتم ،عاشقت هستم ،تورو میپرستم
حالا بیا عشق من توی همه دنیا به ساز دل گوش بکن
هرچی غم بد داری ،تو عالم فانی بیا فرامش بکن
حالا بیا عشق من توی همه دنیا به ساز دل گوش بکن
هرچی غم بد داری ،تو عالم فانی بیا فرامش بکن
وقتی گفتی دوسم نداری،دل با غم همسفر شد
تو هم که از دل خبر نداری ،طفلی دل دربه در شد
وقتی گفتی عشقی نمونده ،شبهایم تیره تر شد
وقتی گفتی عاشقم هستی ،دنیا رنگ سحر شد ،دنیا رنگ سحر شد
وقتی شنفتم بهت میگفتم ،عاشقت هستم ،تورو میپرستم
وقتی شنفتم بهت میگفتم ،عاشقت هستم ،تورو میپرستم
حالا بیا عشق من توی همه دنیا به ساز دل گوش بکن
هرچی غم بد داری ،تو عالم فانی بیا فرامش بکن
حالا بیا عشق من توی همه دنیا به ساز دل گوش بکن
هرچی غم بد داری ،تو عالم فانی بیا فرامش بکن
حالا بیا عشق من توی همه دنیا به ساز دل گوش بکن
هرچی غم بد داری ،تو عالم فانی بیا فرامش بکن
حالا بیا عشق من توی همه دنیا به ساز دل گوش بکن
هرچی غم بد داری ،تو عالم فانی بیا فرامش بکن