جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتنگ بلور


خواننده: محسن چاوشی

آمدی از راه دوری
تنگ زیبای بلوری
آمدی دیدی دلم را
خسته در کنج صبوری
وقت تاریکای جاده
با تو یک فانوس آمد
تشنه بودم قطره ای را
با تو اقیانوس آمد

قصد دل کندن ندارم
از تو ای، دل کنده از خود
از تو ای، برده دلم را
تا شب خوب تولد
قصد دل کندن ندارم
از تو ای، دل کنده از خود
از تو ای، برده دلم را
تا شب خوب تولد


ای همیشه جاودانه
در میان لحظه هایم
غصه معنایی ندارد
تا تو می خندی برایم
پیش تو از یاد بردم
روزهای سختی ام را
عشق مدیون تو هستم
لحظه ی خوشبختی ام را

قصد دل کندن ندارم
از تو ای، دل کنده از خود
از تو ای، برده دلم را
تا شب خوب تولد
قصد دل کندن ندارم
از تو ای، دل کنده از خود
از تو ای، برده دلم را
تا شب خوب تولد
قصد دل کندن ندارم
از تو ای، دل کنده از خود
از تو ای، برده دلم را
تا شب خوب تولد
قصد دل کندن ندارم
از تو ای، دل کنده از خود
از تو ای، برده دلم را
تا شب خوب تولد....