جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتنهائی


حمیرا

مده بادهز جام غمخودم غم دارم2
عزیز من در این دنیا تو را کم دارم
مده باده زجام غمخودم غم دارم
عزیز من در این دنیاتو را کم دارم
بیا یارم شو تو غمخوارم شو
بیا عمرمبیا جانمتو دلدارم شو 2
ای ماه من دلخواه مندر بیراهههمراه من
تا هستی من هستمزعشقت مستم2
مده بادهزجام غمخودم غم دارم2
عزیزمندر این دنیا تورا کم دارم
بیا یارم شوتوغمخوارم شو
بیا عمرمبیا جانمتو دلدارم شو 2
فغان از دست این دل شیدایی 2
بیا مردمز تنهاییتنهایی 2
تنهایی تنهایی
ای ماه مندلخواه مندر بیراهه همراه من
تاهستی من هستمزعشقت مستم2
مده باده ز جام غم.........................
...................................................
...................................................
.......................................تو دلدارم شو