جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتلفن


خواننده: حمیرا

نه عیدنه بهارهنه سوغات دیاره
نه شب دراز یلداست نه روزی که جشن یاره
فقط یه روز عادیهتو قلب من فریاده
اگه تلفن می زنم می خوام بگمدوستت
دارم
نه عروسیگل با گیاه نه مسافر تازه تو راه
نهخروس خون سیزده نوروزنه دل شب چهارده ماه
فقط یه روز عادیهتو قلب من فریاده
اگه تلفن می زنممی خوام بگم دوستت دارم
نه تعبیر یه فالهنه جایی قیل و قاله
نه روز چهارشنبه سوری نه شب تحویل ساله
نه گل ریز خزونه نه عروسی این و اونه
نه سالگرد تولدنه روز بله برونه
فقط یه روز عادیهتو قلب من فریاده
اگه تلفن می زنممیخوام بگمدوستت دارم
نه عید نه بهارهنه سوغات دیاره
نه شب دراز یلداستنه روزی کهجشن یاره
فقط یه روز عادیه تو قلب من فریاده
اگه تلفن می زنم می خوام بگم دوستت دارم