جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتفنگ


خواننده: مرتضی

تفنگ حیفه که آهو بکشی آهو قشنگه
تفنگ حیفه بکشی کبک کوهی رنگوارنگه
تفنگ بزن به اون دزد فراری
تفنگ جاهولک سینه پلنگه
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم
تفنگ تا تو رو دارم غم ندارم ای برادر
تویی یارم رفیق روز روشن شام تارم
تفنگ با من بمون تا گوله تو جا گوله داری
تفنگ دشمن می خواد نسلش دیگه برجا نذاری
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم
تفنگ دشمن گرفته خونه ام برده قرارم
تفنگ بنشین به سینه دشمن از اون کینه دارم
تفنگ در وقت شب از دشمنا سایش ندارم
تفنگ کاری بزن او دشمنه بوسیده یارم
تفنگ کاری بزن او دشمنه بوسیده یارم
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم
تفنگ دردت به جونم
تفنگ بی تو نمونم