جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصنیف نوا


خواننده: هنرمند شماره 640

درد عشقی کشیده ام که مپرس
زهر هجری کشیده ام که مپرس
گشته ام در جهان و آخر کار
دلبری بر گزیده ام که مپرس
درد عشقی کشیده ام که مپرس
زهر هجری کشیده ام که مپرس
گشته ام در جهان و آخر کار
دلبری بر گزیده ام که مپرس
سوی من لب چه میگزی که مگوی
لب لعلی گزیده ام که مپرس
سوی من لب چه میگزی که مگوی
لب لعلی گزیده ام که مپرس
بی تو در کلبه گدائی خویش
بی تو در کلبه گدائی خویش
بی تو در کلبه گدائی خویش
رنجهائی کشیده ام که مپرس
رنجهائی کشیده ام که مپرس
رنجهائی کشیده ام که مپرس(همراه کر