جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصنیف شوشتری_2


سالار عقیلی

بتیغم گر کشند دستش نگیرم
وگر تیرم زنند منت پذ یرم
کما ن ابروان راگو بزن تیر
که پیش دست وبازویت بمیرم
غم گیتی گرازپا یم برآرد
بجز ساغرکه باشد دستگیرم
برای آفتاب صبح امید...2
که دردست شب هجران اسیرم
بفر یادم رس ای پیر خرابات
بیک جرعه جوانم کن که پیرم
برای آفتاب صبح امید.....2
که در دست شب هجران اسیرم.....