جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهترس از جدایی


مهستی

نگاهت با نگاهم آشنا نیست
نگاهی دلپذیر و با صفا نیست
من از این آشنایی می ترسم
من از این دل جدایی میترسم
می ترسم وقتی نو آمد به بازار
یار کهنه بشه یاری دل آزار
نگاهت با نگاهم آشنا نیست
نگاهی دلپذیر و با صفا نیست
من از اول ساده بودم و دل را به پای محبت فدا کردم

به آسانی آشنا شدم و آشیانه خود را رها کردم
من از این آشنایی می ترسم
من از این دل جدایی میترسم
می ترسم وقتی نو آمد به بازار
یار کهنه بشه یاری دل آزار
نگاهت با نگاهم آشنا نیست
نگاهی دلپذیر و با صفا نیست